ME Z. RAJMON KENDALL-SEKRETAR I PERGJITHSHEM INTERPOLIT